5.4. Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η πρόσβαση σε μια ευρεία – όσο το δυνατόν περισσότερο – και ενημερωμένη βάση δεδομένων για τις αβιοτικές παραμέτρους της περιοχής-στόχου είναι κρίσιμη για κάθε είδους διαχειριστική απόφαση. Τα δεδομένα που συλλέγονται για τις αβιοτικές παραμέτρους μπορούν να ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με το σώμα του νερού, τη συνολική σημασία του και το μέρος του κόσμου όπου βρίσκεται, καθώς και με άλλους παράγοντες όπως είναι το μέγεθος και η κατάσταση του ιδρύματος που συλλέγει αυτά τα δεδομένα. Στην περίπτωση των λιμνών, οι αβιοτικές παράμετροι είναι δύο κατηγοριών: η μετεωρολογική και η λιμνολογική / φυσικοχημική. Ο αριθμός, ο τύπος και η θέση των μετεωρολογικών σταθμών που λειτούργησαν στο Ελληνικό τμήμα των Πρεσπών από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ποικίλει τα τελευταία 70 χρόνια για τα οποία έχουμε στοιχεία, αλλά υπάρχουν περισσότερα δεδομένα από τα τελευταία 30 χρόνια από ότι πριν από αυτή την εποχή. Επί του παρόντος, υπάρχουν σε λειτουργία τρεις μετεωρολογικοί σταθμοί που συλλέγουν δεδομένα για τα κατακρημνίσματα  (βροχή και χιόνι), τη θερμοκρασία του αέρα, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, την εξάτμιση και το ηλιακό φως. Η ΕΠΠ λειτουργεί έναν από αυτούς, και επίσης παρακολουθεί τη στάθμη του νερού στις δύο λίμνες των Πρεσπών. Η ΕΠΠ λαμβάνει επίσης μηνιαίες μετρήσεις του δίσκου Secchi για τη διαύγεια του νερού (ή θολότητα) και των δύο λιμνών, οι οποίες θεωρούνται ως ένας χονδροειδής  δείκτης της πρωτογενούς παραγωγικότητας (αφθονία φυτοπλαγκτού). Ορισμένες φυσικοχημικές παράμετροι και των δύο λιμνών μετρούνται μερικές φορές ετησίως στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων των δύο λιμνών, εκτός από ορισμένα έτη όταν η εντατική και συστηματική έρευνα ενδέχεται να παραγάγει  τέτοια δεδομένα.  

ΒΗΜΑΤΑ