ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την παραγωγή αυτού του Εγχειριδίου για τη Διαχείριση και την Παρακολούθηση Υγροτόπων, συγκεντρώσαμε πληροφορίες και υλικό που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση θερινών σχολείων και εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μέσω του έργου LIFE Prespa Waterbirds μεταξύ 2019 και 2021 στην Πρέσπα. Το έργο LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936, με τίτλο «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στην Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην προσαρμογή του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία» συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Πράσινο Ταμείο και υποστηρίζεται από επιχορήγηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη διατήρηση εννέα σπάνιων ειδών υδρόβιων πουλιών που ζουν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, υλοποιώντας δράσεις μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν επίσης οφέλη για την τοπική κοινωνία. Το έργο λαμβάνει επίσης υπόψη το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, με στόχο την αντίστοιχη προσαρμογή αυτών των δράσεων.


Το θερινό σχολείο του 2019 υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. Άνθρωποι που εργάζονται σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας που περιλαμβάνουν υγροτόπους και λίμνες στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, συμμετείχαν στον πενθήμερο θερινό σχολείο που περιείχε διαλέξεις, δραστηριότητες στο πεδίο και εργαστήρια.

Το θερινό σχολείο του 2020 υλοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, και υλοποιήθηκε επίσης ως μέρος των ακόλουθων έργων: 

1) Το έργο PrespaNet «Ενδυναμώνοντας τις δράσεις προστασίας και διατήρησης που υλοποιούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στη διασυνοριακή Πρέσπα», χρηματοδοτούμενο από το Prespa Ohrid Nature Trust και το Ίδρυμα Aage V. Jensen, με την υποστήριξη της EuroNatur. Αυτό το διασυνοριακό έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας του δικτύου PrespaNet μέσω συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης στην περιοχή και στη δημιουργία ενός προτύπου ολοκληρωμένης διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το έργο εγκαθίδρυσε την τοπική παρουσία των ΜΚΟ στις Πρέσπες, τόσο στην Αλβανία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία, και συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους νέους, μέσω της εκπαίδευσης και εθελοντικών πρωτοβουλιών.2) Το έργο PoliPrespa «Προστατευόμενες περιοχές: ένα όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών αγροτικών περιοχών - η περίπτωση των Πρεσπών», που υποστηρίζεται από επιχορήγηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το έργο στο οποίο συμμετέχουν πολλοί εταίροι συγκεντρώνει όλους τους τοπικούς φορείς για την υλοποίηση και τη διαχείριση ενός τετραετούς προγράμματος που περιλαμβάνει περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την τοπική οικονομία, με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και για άλλες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. 


Το θερινό σχολείο του 2020 υποστηρίχθηκε επίσης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 

Το 2021, και πάλι λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, σχεδιάστηκαν τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με την διαχείριση και παρακολούθηση υγροτόπων για εργαζόμενους των φορέων διαχείρισης στη διασυνοριακή λεκάνη των Πρεσπών.