Βήμα 1: Κατανόηση του κοινωνικο-οικολογικού συστήματος

Σε αυτό το στάδιο δημιουργούμε τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων, και από κοινού αποφασίζουμε για τις αρχές και τη φιλοσοφία προσέγγισης. Διενεργούμε την απαραίτητη κοινωνικο-οικολογική έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φυσικών συστημάτων και των τμημάτων τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες της τοπικής κοινότητας και τη συνολική εμπλοκή των υφιστάμενων κοινωνικών, νομικών, θεσμικών και οικονομικών παραγόντων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Μικρής Πρέσπας δεν πρόκειται για μια νέα προσέγγιση και διαδικασία, αλλά για κάτι που δουλεύουμε εδώ και χρόνια, μέσω διαφόρων πτυχών και ειδών έρευνας, και μέσω  συνεχών  προσπαθειών για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ενεργού συμμετοχής των τοπικών φορέων.   

ΒΗΜΑΤΑ