Βήμα 2: Εστιασμένες μελέτες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων του οικοσυστήματος

Ακριβώς επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα, μια κοινότητα αλληλοεξαρτώμενων και αλληλεπιδρώντων τμημάτων, κάθε είδους παρέμβαση θα επηρεάσει σχεδόν όλα τα συστατικά του, έτσι λοιπόν εκπονούμε ορισμένες βασικές μελέτες αναφοράς. Εκτός από την κατάσταση των οργανισμών – στόχων μας, αξιολογούμε επίσης την κατάσταση άλλων οργανισμών που δεν είναι στοχοθετημένοι αλλά ενδέχεται να επηρεαστούν από παρεμβάσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε τις παρεμβάσεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς, να εντοπίσουμε πιθανές προληπτικές ενέργειες ή παρεμβάσεις μετριασμού και επιπλέον, να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της διαχείρισης.  Σε αυτό το στάδιο πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε την επίδραση της συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής στα συστήματα – στόχους μας.  Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο πρέπει επίσης να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τη χρήση της παραγόμενης βιομάζας.  

ΒΗΜΑΤΑ