Βήμα 4: Υλοποίηση της διαχείρισης

Η εφαρμογή της διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του πλάνου διαχείρισης υπόκειται σε ποικίλους περιορισμούς μη προβλέψιμου τύπου (φυσικούς, πρακτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς), όπως είναι για παράδειγμα, εξαιρετικά αντίξοα  ή σπάνια καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές δασών, απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές, βλάβες μηχανημάτων, χρονικές απαιτήσεις, κυμαινόμενη  κοινωνική συμμετοχή και υποστήριξη, και η αδυναμία πρόβλεψης παραμέτρων που παίζουν ζωτικό ρόλο στο σύστημα, όπως είναι η στάθμη του νερού, οι ασθένειες ζώων κλπ., για να αναφέρουμε ορισμένες μόνο από τις πιο κοινές. Επομένως, όταν εργαζόμαστε μέσα στη φύση και με τη φύση, σπάνια μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων όλες τις διακυμάνσεις του συστήματος και όλες τις απρόβλεπτες αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν. Γι’ αυτό τον λόγο, οι δραστηριότητες πρέπει να προγραμματίζονται με ευέλικτο τρόπο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιτυχούς έγκαιρης προσαρμογής σε απρόβλεπτες αλλαγές. 

ΒΗΜΑΤΑ