Βήμα 5: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της τροποποίησης και της προσαρμογής της διαχείρισης

Στο τέλος κάθε κύκλου διαχείρισης αξιολογούμε όλες τις παραμέτρους διαχείρισης μαζί, σύμφωνα με τους σκοπούς και του στόχους που έχουν τεθεί, τον αντίκτυπο στο κοινωνικο-οικολογικό σύστημα και τις αναγκαστικές αλλαγές, και επανεκτιμούμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας, αναθεωρούμε τα σωρευτικά αποτελέσματα της διοίκησής μας, και αν είναι αναγκαίο, αναθεωρούμε τους στόχους, τις μεθόδους και τον προγραμματισμό μας για την επόμενη διαχειριστική σύνοδο. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας, και με βάση τις αλλαγές που προτείνονται στις αποφάσεις διαχείρισης για την επόμενη περίοδο, δηλαδή τον προγραμματισμό διαχείρισης (Βήμα 3), καταρτίζουμε το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος.  

ΒΗΜΑΤΑ